Αρχείο | παιδί RSS feed for this section

ιστορία της οικογένειας: από το μεσαίωνα στους νεότερους χρόνους

7 Νοέ.

Ήδη από το 15ο αιώνα αρχίζουν να διαφαίνονται σημαντικές αλλαγές στην οικογένεια άμεσα συνδεδεμένες με τις νέες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται που διαχωρίζουν σιγά σιγά την παραγωγή από τη ζωή της οικογένειας. Αυτή η εξέλιξη συμβαδίζει με την απομάκρυνση της οικογένειας από το δημόσιο και την οριοθέτησή της στο εσωτερικό της, στο ιδιωτικό. Παρουσιάζονται νέα στοιχεία στην οικογένεια τα οποία αποτελούν η μεγαλύτερη ηλικία σύναψης γάμου, η επιλογή νέας κατοικίας για την οικογένεια και η παραμονή των παιδιών σε άλλη οικογένεια μέχρι το γάμο τους. Το τελευταίο είχε σαν στόχο την ωρίμανση του παιδιού και την απόκτησης υπευθυνότητας και αυτονομίας. Στα πλαίσια αυτής της αντίληψης η μεταχείριση των παιδιών υπερβαίνει τα όρια της αυστηρής διαπαιδαγώγησης και φτάνει στα όρια της κακοποίησης.

Συνέχεια

Advertisements

η σύγχρονη οικογένεια ανάμεσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο (Durkheim)

2 Νοέ.

Ο Ντυρκχάιμ παρατηρεί το παράδοξο της σύγχρονης οικογένειας. Γίνεται όλο πιο ιδιωτική και συγχρόνως όλο και πιο δημόσια. Γίνεται πιο ιδιωτική με την έννοια πως επικεντρώνεται στα πρόσωπα και όχι στις σχέσεις, ανεξαρτητοποιείται από τα δίκτυα των συγγενών, τους γείτονες και την κοινότητα. Συγχρόνως γίνεται όλο και πιο δημόσια με την έννοια πως εξαρτάται όλο και περισσότερο από το κράτος. Ο Ντυρκχάιμ βλέπει κριτικά αυτό το παράδοξο.

Συνέχεια

κοινωνιοψυχολογία της οικογένειας: το παιδί μέσα στην οικογένεια

24 Οκτ.

Το παιδί αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα πάνω στον οποίο στηρίζεται το οικοδόμημα του γάμου και της οικογένειας. Παρόλα αυτά αυτό δεν ήταν πάντα ο κανόνας. Σε προηγούμενες εποχές η οικογένεια ήταν αξία καθαυτή ενώ σήμερα η έμφαση δίνεται στις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη και κυρίως στις σχέσεις με το παιδί.

Η εργασία θα παρουσιάζει διαφορετικά μοντέλα για την αντίληψη του παιδιού και της παιδικής ηλικίας στην οικογένεια. Την παιδοκεντρικότητα της σύγχρονης οικογένειας. Τους λόγους επικράτησης αυτού του μοντέλου και τις συνέπειες στις σχέσεις μέσα στην οικογένεια αλλά και στην οικογένεια ως κοινωνική δομή. Μορφές βίας κατά των παιδιών.

Βιβλιογραφία

Τεπέρογλου, Α. 1995. «Παιδοκεντρικότητα και οι επιπτώσεις της για την ελληνική οικογένεια» στο Υγεία, Κοινωνική Προστασία και Οικογένεια, Γ. Κυριόπουλος κ.άλ. (επιμ.). Αθήνα: Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών της Υγείας, σελ.51-66.

Τσιγκάνου, Ιω. 2002. «Αποκλεισμοί και εντάξεις στο πλαίσιο της οικογένειας: η ελληνική εμπειρία» στο Οικογένειες και Κράτος Πρόνοιας στην Ευρώπη, Λ. Μαράτου-Αλιπραντή. Αθήνα Gutenberg, σελ. 197-210

Κατάκη, Χ. 1998 «Αλληλοσυγκρουόμενα πρότυπα» στο Οι τρεις Ταυτότητες της Ελληνική Οικογένειας, Χ. Κατάκη, Ελληνικά Γράμματα, σελ. 61-87

Κατάκη, Χ. 1998 «Η θέση του παιδιού και τα τρία πρότυπα ζωής» στο Οι τρεις Ταυτότητες της Ελληνική Οικογένειας, Χ. Κατάκη, Ελληνικά Γράμματα, σελ. 89-119

Ιστορική αναδρομή του ρόλου των γονιών στην αγωγή των παιδιών από την προϊστορική εποχή ως σήμερα.